Szczepienia na COVID-19 to eksperyment medyczny na wystraszonym społeczeństwie

W artykule "Szczepienia na Covid-19 są ogólnoświatowym eksperymentem medycznym!" udowodniłem już, dlaczego szczepienia przeciw COVID-19 są eksperymentem medycznym, jednakże cenzorzy internetu szybko na to zareagowali, nieudolnie przekonując, że jest inaczej.Zacznijmy od sytuacji z Chorzowa, w której to Centrum Medycyny Specjalistycznej On Clinic dawało klientom chętnym się zaszczepić, oświadczenie do podpisania, że "świadomie biorą udział w eksperymencie medycznym, nastraszony Dyrektor placówki Michał Glogas musiał na 30 dni upublicznić następujące oświadczenie:

"Wykonując obowiązek nałożony przez Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowiec, informujemy:

Centrum Medycyny Specjalistycznej On Clinic sp. z o.o. przeprasza za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów polegających na informowaniu pacjentów zgłaszających na szczepienie w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 o udziale w eksperymencie medycznym. Podanie pacjentowi jakiejkolwiek szczepionki przeciw COVID-19 dopuszczonej w ramach programu NIE JEST EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM. Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Wydanie pozwolenia na ich stosowanie oznacza, iż jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań. Jednocześnie zrzeczenie się przez pacjenta wszelkich roszczeń w związku z wystąpieniem ewentualnych skutków ubocznych po szczepieniu nie wywołuje skutków prawnych (nie obowiązuje)."

Do wystosowania takiego oświadczenia, placówka została zmuszona przez Pana Bartłomieja Chmielowiec, mimo że wcześniejsza informacja o udziale w eksperymencie medycznym była zgodą z przekonaniami dyrektora prawdą. Sam drektor Glogas mówił wcześniej np. "Na stronach producentów szczepionek znalazłem informację, że szczepionki są eksperymentem medycznym, który zakończy się np. w 2022 czy 2023 r.".


Wracając do reakcji na mój poprzedni artykuł, to znany z mydlenia oczu serwis demagog.org.pl postanowił przekazać swoje nieprawdziwe informacje na temat szczepionek przeciw COVID-19.

Portal ten przekonuje, że dopuszczenie szczepionek przeciwko COVID-19 "nastąpiło (...) po przeprowadzeniu odpowiednich testów, dlatego szczepienia nimi na masową skalę nie można uznać za eksperyment medyczny." Oczywiście w poprzednim artykule udowodniłem, że to nie prawda, a koniec tego artykułu lepiej to wytłumaczy.

Demagog pisze "Eksperyment leczniczy to „wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej”.". Czy tylko mnie zastanawia, czego Ci cenzorzy internetu nie rozumieją?

Wspomniany serwis pisze "Szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są preparatami przebadanymi zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przyjęcie każdej szczepionki niesie ze sobą ryzyko wystąpienia efektów ubocznych, ale są one znane, a przeciwwskazania są wyszczególnione w ulotkach". Nie mniej jest to kolejne mydlenie oczu, gdyż jak wspominałem w moim poprzednim artykule, szczepionki te zostały warunkowo dopuszczenie ze względu na fałszywą pandemię, nie przeszły one wszystkich badań, a PLANdemia spowodowała możliwość kierowania się nowymi procedurami.

Demagog napisał, że dopuszczone przez Europejską Agencję Leków przez musiały przejść przez trzy fazy badań klinicznych, ale chyba każdy, kto trochę zainteresował się tematem, wie, że szczepionki te najprawdopodobniej nawet nie doszły jeszcze do trzeciej fazy. Dowody na to podawałem w poprzednim artykule, ale pojawią się jeszcze w dalszej części tekstu.

Kolejne mydlenie oczu przez tych cenzorów internetu: "Producenci szczepionek nie są zwolnieni z odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo", bo są odpowiedzialni za: "stałe monitorowanie bezpieczeństwa szczepionek, zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych, aktualizowanie druku informacyjnego, przeprowadzanie badań bezpieczeństwa stosowania i skuteczności, analizę działania swoich produktów w większych populacjach na rynku oraz składanie EMA regularnych sprawozdań na temat bezpieczeństwa i stosunku korzyści do ryzyka". To takie opowiadanie pierdół, żeby tylko ludzie zapomnieli, że np. oczekują roszczeń finansowych za utratę zdrowia po szczepieniu.

Demagog pisze "Szczepionki ratują życie. Nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że szczepionki przyczyniają się do śmierci lub chorób w perspektywie kilku lat od ich przyjęcia. Nic nie wskazuje na to, że szczepionki te w jakikolwiek sposób przyczyniają się do depopulacji lub poważnych chorób". To jest tak śmieszne stwierdzenie, że nawet szkoda tego komentować.

Udostępniajcie. Niech wszyscy wiedzą. 


Portal Rzeczpospolita w swoim artykule "Szczepienia na Covid-19 nieobjęte ubezpieczeniami. Są traktowane jako eksperyment medyczny" przytacza wypowiedzi Kajetana Komar-Komarowskiego, radcy prawnego przy Zespole Kryzysowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który stwierdza, że "Nie ma wątpliwości, że zgodnie z polskim prawem szczepienia określonymi produktami dopuszczonymi nawet warunkowo do obrotu mają charakter eksperymentu medycznego, który musiałby być ubezpieczony w ramach działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze" oraz informuje, że "rząd zapowiada powstanie funduszu kompensacyjnego szczepień ochronnych, z którego wypłacane będą świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku niepożądanych odczynów poszczepiennych zapisanych w charakterystyce produktu leczniczego".

Swoją opinię dla RZECZPOSPOLITEJ wyraziła również radca prawny Jolanta Budzowska. Potwierdza w niej, że "szczepionki przeciwko Covid-19 mają warunkową rejestrację zarówno europejskiego, jak i polskiego urzędu rejestracji leków, gdyż pozostają cały czas w trzeciej fazie badań klinicznych oraz są dodatkowo badane i monitorowane. W myśl definicji ustawowej, ich podawanie jest więc eksperymentem medycznym".

KOLEJNE DOWODY


Jakby komuś nie wystarczało to co przytoczyłem do tej pory oraz zamieściłem w moim artykule "Szczepienia na Covid-19 są ogólnoświatowym eksperymentem medycznym!" przytaczam informacje, którymi podzielił się ruch Wolne Wybory z profesorem Włodzimierzem Korab-Karpowiczem na czele. Poniżej pozwolę sobie przytoczyć zawartość całego dokumentu, który ma za zadanie udowodnić, że szczepienia na COVID-19 są eksperymentem medycznym:"

I. Szczepienia na COVID – 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień są eksperymentami medycznymi (leczniczym) z poniżej wskazanych przyczyn:

1. Na wniosek Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1043 w spr. Prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie (dalej GMO) lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia Covid – 19. Rozporządzenie to zawiesiło liczne przepisy regulujące kwestię stosowania organizmów GMO.

2. Zawieszenie w/w przepisów pozwoliło producentom szczepionki zrezygnować min.: z konieczności przedłożenia:

- planu monitorowania wpływu organizmów GMO na zdrowie ludzkie,

- oceny ryzyka związanego z uwolnieniem organizmów GMO,

- przedstawienia informacji dotyczącej wykorzystanych organizmów GMO,

- informacji na temat wzajemnego oddziaływania GMO na środowisko do którego są one wpuszczone (organizm ludzki).

3. Preparat został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r. z możliwością przedłużenia wskazanego okresu.

4. Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r. (punkt 4.4 Aneksu I Ulotki informacyjnej o produkcie). Powyższe informacje nie znalazły się w Ulotce dla Pacjenta.

5. Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym – producent ma przedłożyć raport do grudnia 2023 r.

6. Nie został zbadany pod kątem interakcji z innymi lekami.

7. Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta – pełna charakterystyka ma nastąpić do lipca 2021 r. Do grudnia 2023 r. ma być określona skuteczność szczepionki oraz bezpieczeństwo jej stosowania.

8. producenci szczepionek zostali całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne skutki uboczne przyjęcia szczepionki na COVID – 19.(artykuł w linku s) ).

9. Na stronie 4 Narodowego Programu szczepień można przeczytać, cyt.: „Zjawisko zakażeń spowodowanych wirusem SARS-COV 2 oraz skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciw niemu są coraz lepiej poznane , ale ta wiedza wciąż ewoluuje”.


II. Definicja eksperymentu medycznego leczniczego, ubezpieczenie OC

Art. 21. Ust. o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty [Eksperyment medyczny, leczniczy, badawczy]

1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.

2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

Eksperyment leczniczy jest prowadzony w ramach Narodowego Programu szczepień na ludziach zdrowych pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art. 29 ust. 1. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Placówka wykonująca eksperyment leczniczy musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, (Dz.U.2020.2412 z dnia 2020.12.30).

W przywołanym Rozporządzeniu zgodnie z treścią § 2 ust. 2 pkt 3) ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w skutek eksperymentu medycznego bez uzyskania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej lub wbrew jej warunkom. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej opinii, dlatego też ewentualnej rekompensaty pieniężnej za skutki uboczne NIE będzie można dochodzić od ubezpieczyciela.

III. Prawa i możliwości działania

Art. 39. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483, Zasada wolności od eksperymentów cyt.: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

Art. 25. ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza [Zgoda uczestnika na eksperyment medyczny; udział małoletniego i osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej]

1. Eksperyment medyczny może być przeprowadzony po uzyskaniu zgody jego uczestnika lub osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 30 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe, w przypadku, jeżeli nie chcecie się szczepić, warto skorzystać ze sprzeciwu – link u). Jeżeli pracodawca Was przymusza, również możecie wysłać pismo – link v). Natomiast Wniosek o udzielenie informacji publicznej warto rozesłać do punktów szczepień w Waszych miastach aby sprawdzić wiedzę/podnieść świadomość w czym uczestniczą - link t).

W linkach: t, u oraz v znajdują się 3 pisma:

- Sprzeciw/brak zgody na eksperyment medyczny,

- Wniosek o udzielenie informacji publicznej,

- Pismo do Pracodawcy, w przypadku ogłoszenia planu szczepień w zakładzie wraz ze sprzeciwem na poddaniu się eksperymentowi medycznemu.


W przypadku narodowego programu szczepień art. 36 ust. o chorobach zakaźnych możliwość przymusu bezpośredniego nie może mieć zastosowania, bo to jest eksperyment medyczny, a nie szczepienie ochronne.

IV. Odpowiedzialność i możliwość dochodzenia odszkodowania.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów ustawy o zawodzie lekarza art. 25 ust. 1 oraz art. 23a w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

W wymienionych przepisach ustawodawca w zależności od określonego stanu faktycznego przewidział min. karę pozbawienia wolności (od 2 lat do dożywotniego pozbawienia wolności jeśli skutkiem byłaby śmierć człowieka).

Warty uwagi jest również art. 58 ustawy o zawodzie lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem ustępu 4, cyt: „Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż tzw.: „klauzula dobrego samarytanina” zawarta w art. 24 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. O przeciwdziałaniu COVID###19, (DZ.U. 2020 r., poz. 2112), w żadnym stopniu nie obejmuje lekarzy ochroną w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19, którą wyłącza jedynie odpowiedzialność karną w ściśle określonych warunkach i odnosi się wyłącznie do rozpoznawania i leczenia COVID – 19, a nie do działań profilaktycznych, jakim jest aplikacja szczepionki ochronnej.

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP, Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego, art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.


😊


Filmy:

wRealu24 https://www.youtube.com/watch?v=-3wIdBqU2O0&t=381s

Rebel24 https://www.facebook.com/PortalRebel24/videos/1918875838276934

ToSięSamoKomentuje Grzegorz Płaczek https://www.facebook.com/tosiesamokomentuje/videos/2535546593237361

(u Grzesia powiedziałam najwięcej 😉)

Linki

a) Komisja Europejska – Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko Covid – 19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245

b) Przepisy regulujące kwestie związane z organizmami genetycznie modyfikowanymi GMO:

1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_18/dir_2001_18_pl.pdf

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0041&from=EN

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004R0726

4. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_pl.pdf

e) warunkowe i tymczasowe dopuszczenie szczepionki – warunki

https://ec.europa.eu/poland/news/210106_moderna_pl

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_2390

f) Ulotka informacyjna szczepionki BioNTech i Pfizer str. 4 – 10 – opublikowana na stronie KE

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
g) Charakterystyka produktu leczniczego, str. 18 - 19

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf

h) Świadoma zgoda na eksperyment medyczny - Poradnik

https://www.researchgate.net/publication/292139448_Swiadoma_zgoda_na_udzial_w_eksperymencie_medycznym_Poradnik_dla_badacza_Informed_consent_for_medical_research_Handbook_for_researchers

i) Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000514


j) Ustawa o prawach pacjenta

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000849
k) Narodowy program szczepień przeciwko Covid-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

oraz plik file:///C:/Users/katar/AppData/Local/Temp/NarodowyProgramSzczepien%CC%81.pdf


l) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem.pdf


m) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002412


n) Rozporządzenie Ministra Finansów min. W sprawie szczepień

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000091/O/D20210091.pdf


o) film fragment wywiadu z Prof. Sir John Bell, w materii skutków „ubocznych” 1 h, 8 min filmu https://youtu.be/HNHFpLu1gBY


p) Kim jest Prof. Sir John Bell https://www.scotsman.com/health/coronavirus/sir-john-bell-who-regius-professor-and-member-government-vaccine-taskforce-and-why-does-he-think-life-will-be-normal-spring-3031650


q) Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/


r) Fragment komentarza: Odpowiedzialność Karna Damian Wąsik, PrPr 2019, Nr 10 (Legalis.pl)


s) Zwolnienie producenta z odpowiedzialności:

https://www.prawo.pl/zdrowie/kto-ponosi-odpowiedzialnosc-za-skutki-uboczne-szczepionki,505505.html?fbclid=IwAR1SCFvoSJNrTiTLZr3qguPg6MsAwvAsUgaq43kj6V1y3u5pT5tMtg-DJdk


t) Wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktów szczepień,

u) Sprzeciw przeciwko wykonywaniu eksperymentu medycznego do Ministerstwa Zdrowia, Pracodawcy, Dowódcy jednostki,

v) Pismo zapytanie do Pracodawców,

w) Opinia prawna anonimowa."

Udostępniajcie. Niech wszyscy wiedzą. 


Jeśli spodobał Ci się artykuł i masz ochotę docenić moją pracę, możesz "rzucić mi piątaka", klikając przycisk "Postaw kawę" poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Każda kwota ma znaczenie ;)

8 komentarzy:

 1. Bardzo dobry artykuł <3

  OdpowiedzUsuń
 2. Interesujące, szkoda, że mass media pokazują tylko jeden "słuszny" obraz szczepionek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Niestety pokazywanie prawdy mediom się nie opłaca. Ja jestem cały czas "karany" na różnych serwisach nawet za treści, które umieściłem wiele tygodni temu.

   Usuń
 3. klamstwem zyjemy od lat- dobrze, ze otworzylam oczy, poczytalam na temat historii, o Zydach panujacych, o Watykanie i doglebilam informacje na temat szczepionki i genetyki jej dzialania, o psychomanipulacji. Polityka klamie i klamala, a my sie dawalismy. Nawet rozne ksiazki o planie zmiany rzadow na swiecie, plan pandemii, filmy w ktore nie wierzylo sie kilka lat temu, co pokazywali i dzisiaj staly sie realia zycia. Nawet dziennik Rzeczpospolita 13.05.2021 podaje w tytule eksperyment medyczny. Moze w koncu sie zakonczy! I rozliczy wszystkich. Nie tylko w Polsce. A lekarze, to jak za czasow Adolfa, wykonywac i kasowac. PODLE!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chciałbym wierzyć w to, że winni tej sytuacji zostaną rozliczeni.

   Usuń
 4. Cos z linkami jest nie tak u mnie. Wszystkie przenosza na strone Bloggera. Probowalem w telefonie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję. Większość linków już poprawiłem.

   Usuń